ข่าวสาร

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการ

เมื่อวันที่: 25 ธ.ค. 2557ผู้ใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ต้องปฏิบัติตน ดังนี้

(๑) แต่งกายสุภาพ

(๒) ก่อนเข้าใช้บริการต้องฝากหนังสือและสิ่งของต่างๆไว้ที่จุดบริการฝากของที่ศูนย์จัดไว้ให้

(๓) ศูนย์จะไม่รับฝากของมีค่า และจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งของมีค่าที่สูญหายหรือเสียหายเพราะผู้ใช้วางทิ้ง
ไว้ในศูนย์

(๔) ปิดเสียงสัญญาณ และงดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

(๕) ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่มเข้ามารับประทานในศูนย์

(๖) ห้ามสูบบุหรี่

(๗) ไม่พูดคุยเสียงดัง ไม่ปฏิบัติตนให้เป็นที่รบกวนสมาธิของผู้อื่น

(๘) การอ่านหนังสือภายในศูนย์ ให้อ่านไว้ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ให้โดยเฉพาะ

(๙) เมื่ออ่านเสร็จแล้ว ให้วางไว้ที่โต๊ะพักหนังสือทุกครั้ง

(๑๐) ห้ามขีดเขียน ฉีก ตัด ทำลาย หนังสือหรือทรัพย์สินของศูนย์

(๑๑) ช่วยกันรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของศูนย์

(๑๒) ห้ามนำทรัพย์สินของศูนย์ออกจากศูนย์โดยไม่ได้รับอนุญาต

(๑๓) ก่อนออกจากศูนย์ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสิ่งของที่จะนำออกจากศูนย์ทุกครั้ง


 admin

Rating (Votes: )   
    ความคิดเห็น (0)        ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้