ติดต่อเรา

แผนที่โดย Google

ศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษา

ติดต่อสอบถามได้ที่อาคาร 1 ชั้น 2

เบอร์โทรศัพท์

0-5381-9910-2
0-5381-9998 (แฟกซ์)

อีเมล์

info@northcm.ac.th